Select Page

Baptism is an amazing way that Jesus taught us to express our belief and belonging to Him and His church. Maybe you want to make this declaration now or maybe you have a friend you want to explain the meaning of baptism to. Please read the following to get a better understanding of what the Bible teaches about baptism:

ในสองสามสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เราจะมีงานเลี้ยงบัพติศมา โอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสของคุณหรือเพื่อนของคุณที่จะได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่าบัพติศมา ข้อความข้างล่างนี้เป็นความหมายของบัพติศมาที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ เรามาอ่านเพื่อทำความเข้าใจกับความหมายของบัพติศมาได้จากข้อความนี้กัน

 

B A P T I S M ?

การบัพติศมา

Jesus was baptized. All his disciples in the Bible were baptized. Here we want to explain answer some questions around baptism. First, let’s look at a story from the book of Acts chapter 2. When we dive into this exciting passage of the Bible thousands of people have just heard the apostle Peter share the good message about Jesus. Let’s look at their reaction:

พระเยซูได้รับบัพติศมา และ สาวกทุกคนของพระเยซูก็ได้รับบัพติศมาเช่นเดียวกัน เรามาอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อแก้ข้อสงสัยที่เกี่ยวกับบัพติศมากันเถอะ ไปดูข้อพระคัมภีร์ในบทที่สองของพระธรรมกิจการของอัครทูต เมื่อเราได้อ่านข้อพระคัมภีร์อันน่าตื่นเต้นข้อนี้ คนนับพันคนได้ทราบว่าเปโตรได้แบ่งปันเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซู ดังนี้

37 When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, “Brothers, what shall we do?”

 

38 Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. 39 The promise is for you and your children and for all who are far off—for all whom the Lord our God will call.”

37 ผู้ได้ฟังได้รับความรอดและของประทานแห่งพระวิญญาณเมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลบปลาบใจ จึงกล่าวแก่เปโตรและอัครสาวกอื่นๆว่า “ท่านพี่น้องทั้งหลาย เราจะทำอย่างไรดี”
38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพราะว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์


Now you have heard, that God has done everything to prove his love for you and to save you from sin and eternal destruction. So what do you do with that? The story of our God romance is not just poetic, it is very practical. Jesus has done it all to save us. What is our response to that practical sacrificial love. Ephesians 2:8 Says “For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God” . What is our reaction to that gift? First we have faith. It is only faith that saves. But our faith leads us to ask the same question as they did.

ตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำทุกสิ่งเพื่อพิสูจน์ความรักของพระองค์เพื่อเรา และทรงช่วยเราจากบาปรวมทั้งจากความวิบัติที่ไม่สิ้นสุด เรื่องราวของพระเจ้าของเราไม่ใช่แค่บทกวี แต่เป็นความจริงทั้งสิ้น พระเยซูได้ทรงกระทำทั้งหมดเพื่อช่วยเรา และเราจะมีผลตอบแทนกับความรักที่แท้จริงและเสียสละรักนี้อย่างไร ในพระธรรม เอเฟซัส ข้อที่ 8 กล่าวว่า”ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” และเราจะมีการตอบแทนของประทานอันนี้อย่างไร ก่อนอื่นเราต้องมีความเชื่อ เพราะความเชื่อเท่านั้นที่จะช่วยเราให้รอดได้ แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อของเราก็ทำให้เราตั้งคำถามเดิมๆเหมือนที่เขาทั้งหลายถาม

 

The people that just had heard these great news in Acts 2 said:

What shall we do?  เราสมควรจะทำอย่างไร

The answer is simple… คำตอบมีอยู่ง่ายนิดเดียว

1.Repent. การกลับใจเสียใหม่
2.Be baptized. การได้รับบัพติศมา

This is all we need to do. Out of our FAITH and trust in God we REPENT and we are BAPTIZED.

Repentence is an inner change of our heart that affects our whole way of life, leaving our inobedience and pride to BELIEVE and TRUST God in everything.

Baptism is an outward physical confirmation and declaration of that faith.

และนี่คือทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องทำ หากเราปราศจากความเชื่อและการวางใจในพระเจ้าแล้ว เราก็สามารถกลับใจใหม่กับพระเจ้าและรับบัพติศมา

 

การกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราที่มีผลต่อวิถีการดำรงทั้งหมดของชีวิต ละเลิกการไม่เชื่อฟัง และ ความหยิ่งยโส เพื่อเข้ามาเชื่อและวางใจในทุกๆอย่างในพระเจ้า

 

บัพติศมาคือการยืนยันทางกายภาพข้างนอกและการประกาศของการมีความเชื่อและจะติดตามพระเยซู

 

How are we baptized? เรารับบัพติศมากันอย่างไร

The word BAPTISM used in the Bible comes from the Greek word: Baptizo

A word used of things totally covered or submerged by a liquid. The word is used referring to a pickled olive or vegetable. The word is also used for dying a cloth where the cloth is changed taking on the new color. As the greek word refers to submersion so baptism is a persons dipping completely under water. The Bible says that we are not just cleansed on the outside but also washed clean from our sin. We are baptized into Jesus. Just like when we color the silk yarn by dipping it into the color until it takes on the same character as that color so when we are baptized we are submerged into and become one with Jesus.

When we baptize people at LifeCenter Church we usually use a swimming pool. Two leaders assist the person who wants to be baptized into waist deep water. Then we pray for you and submerge your whole body for a second under the water. We baptize you to Christ in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Doing this in faith in Jesus means you are baptized! Our baptisms are a celebration of joy of what Jesus is doing in you life!

คำว่า “BAPTISM” (บัพติศมา) ที่ใช้ในพระคัมภีร์มาจากคำว่า “Baptizo” ในภาษากรีก

คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆมักจะมีความหมายที่ครอบคลุมสิ่งๆนั้น เหมือนสิ่งที่จมอยู่ใต้น้ำมักจะครอบคลุมด้วยของเหลว คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ ก็มักจะใช้เพื่อสื่อถึงความหมายในคำนั้นๆ และบางคำที่ใช้อาจจะใช้เพื่อสื่อความหมายไปยังอีกคำหนึ่ง คำว่าบัพติศมาในภาษากรีกอ้างถึงการจมน้ำ ดังนั้นการบัพติศมาคือการที่คนคนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำทั้งตัวเพื่อชำระตัว พระคัมภีร์กล่าวว่าการบัพติศมาไม่ใช่แค่การชำระล้างทางกายภาพเท่านั้น แต่เป็นการชำระล้างความบาปของเราที่เคยกระทำมาด้วย เรารับบัพติศมาเข้าสู่พระเยซูคริสต์ เหมือนกันกับการที่เราย้อมสีผ้าไหมโดยการจุ่มลงในสีจนกระทั่งผ้าไหมกลายเป็นสีเดียวกันทั้งผืน ฉะนั้นเวลาที่เรารับบัพติศมาก็เหมือนกับการที่เราชำระตัวเราในน้ำและกลายเป็นกายเดียวกันกับพระเยซูคริสต์

 

ในคริสตจักรแห่งชีวิตของเรา เวลาเรารับบัพติศมา เรามักจะรับในสระว่ายน้ำ และจะมีผู้ช่วยคนที่รับบัพติศมาสองคน จากนั้นเราก็มาร่วมกันอธิษฐานเผื่อผู้ที่จะรับบัพติศมา และจุ่มตัวของผู้รับลงในน้ำทั้งตัวสักหนึ่งวินาที และเราก็กล่าวถึงการรับบัพติศมาว่าเรารับบัพติศมาเข้าสู่พระเยซูคริสต์ ในนามพระบิดา พระบุตร และ ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรากระทำเช่นนี้ด้วยใจที่มีความเชื่อและศรัทธาในพระเยซู นั้นหมายถึง เราได้รับบัพติศมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว การบัพติศมาถือเป็นการฉลองแห่งความสุขที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำในชีวิตของเรา

 

What does it mean to be baptized? ความหมายของการรับบัพติศมา

Let’s look at some Bible verses that teaches us what baptism is:

Rom 6:1-14

1 What shall we say, then? Shall we go on sinning so that grace may increase? 2 By no means! We are those who have died to sin; how can we live in it any longer? 3 Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? 4  We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life.

 

5 For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. 6 For we know that our old self was crucified with him so that the body ruled by sin might be done away with,[a] that we should no longer be slaves to sin— 7 because anyone who has died has been set free from sin.

 

8 Now if we died with Christ, we believe that we will also live with him. 9 For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again; death no longer has mastery over him. 10 The death he died, he died to sin once for all; but the life he lives, he lives to God.

 

11 In the same way, count yourselves dead to sin but alive to God in Christ Jesus. 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. 13 Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life; and offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness. 14 For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace.


ไปดูกันในพระคัมภีร์ว่าสอนพระคัมภีร์สอนถึงการบัพติศมาอย่างไร

โรม 6:1-14

1 การตายฝ่ายความบาป แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ
2 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้
3 ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์
4 เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น
5 เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย
6 เราทั้งหลายรู้แล้วว่า มนุษย์เก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป เพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป
7 เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป
8 แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย
9 เราทั้งหลายรู้อยู่ว่า พระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่
10 ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้น พระองค์ได้ทรงตายต่อบาปหนเดียว แต่ซึ่งพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่นั้น พระองค์ทรงมีชีวิตเพื่อพระเจ้า
11 ทาสแห่งความชอบธรรมเหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่า ท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
12 เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น
13 อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า
14 เพราะว่าบาปจะมีอำนาจเหนือท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ

 


 

When we are baptized…

 • We are baptized into Jesus Christ (Rom 6:3)
 • We bury our old life (with sin, bad habits, demonic bondages, depression, old religion etc) and a resurrection to the new life with Jesus. (Rom 6:4)
 • We die from sin and are set free. (Rom 6:7)
 • We get a new identity. (Rom 6:11)
 • We offer our bodies to be used as God’s instruments of righteousness. (Rom 6:13)
 • We are not under judgement anymore but come under the grace of Jesus. (Rom6:14)

การรับบัพติศมา

 • เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ (โรม 6:3)
 • เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น
  (โรม 6:4)
 • ผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป (โรม 6:7)
 • ท่านทั้งหลายมีชีวิตใหม่ ท่านทั้งหลายจงถือว่า ท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 6:11)
 • จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า (โรม 6:13)
 • ท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ (โรม 6:14)

 

1 Pet 3:21 (The Message)

The waters of baptism do that for you, not by washing away dirt from your skin but by presenting you through Jesus’ resurrection before God with a clear conscience

 • We are presented to God with a clear conscience (1 Pet 3:21)
 • We follow Jesus example (Luk 3:21)

1 เปโตร 3:21

21 เช่นเดียวกัน บัดนี้พิธีบัพติศมาก็เป็นภาพที่รอดแก่เราทั้งหลาย (ไม่ใช่ด้วยชำระราคีแห่งเนื้อหนัง แต่โดยให้มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจำเพาะพระเจ้า) โดยซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย

 • We are presented to God with a clear conscience (1 Pet 3:21)
 • We follow Jesus example (Luk 3:21)

 

 • พวกเราเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้า โดยมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า  (1 เปโตร 3:21)
 • เราจะประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระเยซู (ลูกา 3:21)

 

Gal 3:26-28

26 So in Christ Jesus you are all children of God through faith, 27 for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. 28 There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.

 • We are clothed with Christ. (Gal 3:27)
 • We publicly identify ourself with God’s family. (Gal 3:26-28, 1 Cor 12:13)

 

กาลาเทีย 3:26-28

26 เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
27 เพราะเหตุว่า ทุกคนในพวกท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์
28 จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไทย จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์

 

 • We are clothed with Christ. (Gal 3:27)
 • We publicly identify ourself with God’s family. (Gal 3:26-28, 1 Cor 12:13)

 

 • เราทุกคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:27)
 • เราเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเยซุคริสต์  (กาลาเทีย 3:26-28) และ (1 โครินทร์ 12:13)

 

Who can be baptized? ใครสามารถรับบัพติศมาได้บ้าง

 • Everyone who believes! (Acts 2:38)

Mark 16:16

Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.

 • ผู้เชื่อทุกคนสามารถรับบัพติสมาได้ (กิจการ 2:38)

มาระโก 16:16

16 ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญา

If you want to repent and believe in Jesus Christ and confess Him as your Lord you can be baptized.

(ถ้าเราต้องการที่จะกลับใจใหม่ มาเชื่อในพระเยซูคริสต์และสารภาพบาปต่อพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา นั่นก็คือการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์) 

When can someone be baptized?  เรารับบัพติศมาได้เมื่อไร

 • When you believe you can be baptized. You don’t have to wait. In the Bible people that got saved in the middle of the night was baptized before morning. The apostle Paul is the example of the person that waited the longest. He waited 3 days…

เมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้ว เราสามารถรับบัพติศมาได้เลย เราไม่จำเป็นต้องรอนาน มีผู้เชื่อในพระคัมภีร์ที่รับพระเยซูเข้าในชีวิตของเขาในเวาลากลางคืน และเขาเหล่านั้นได้รับบัพติศมาก่อนรุ่งสาง ท่านเปาโลเป็นสาวกของพระเยซูคนที่รอการบัพติศเป็นเวลา 3 วัน นั่นเป็นการรอนานที่สุดในบรรดาวาวกทั้งหมด

 

Don’t hesitate: อย่ารอช้า

Let’s look at some examples from the first believers in the book of Acts

8:36,

As they traveled along the road, they came to some water and the eunuch said, “Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized?”

10:47-48,

Surely no one can stand in the way of their being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have.” 48 So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days

22:16,

And now what are you waiting for? Get up, be baptized and wash your sins away, calling on his name.

16:33

At that hour of the night the jailer took them and washed their wounds; then immediately he and all his household were baptized.


มาดูข้อพระคำจากพระธรรมกิจการของอัครทูต

กิจการ 8:36

36 ครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า “ดูเถิด มีน้ำ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา”

 

กิจการ 10:47-48

47 ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้”
48 เปโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเขาทั้งหลายได้ขอให้เปโตรยับยั้งอยู่กับเขาอีกสองสามวัน

 

กิจการ 22:16

16 เดี๋ยวนี้ท่านจะรอช้าอยู่ทำไม จงลุกขึ้นรับบัพติศมา ด้วยออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย’

 

กิจการ 16:33

33 ในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับสิลาสไปล้างแผลที่ถูกเฆี่ยน และในขณะนั้นนายคุกก็ได้รับบัพติศมาพร้อมทั้งครัวเรือนของเขา

Jesus has commanded his followers to baptize those who want to believe.

Matt 28:18-21

Then Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19 Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.”

พระเยซูได้บัญชาผู้ติดตามพระองค์ทุกคนให้บัพติศมาผู้ที่เชื่อพระองค์ทุกคน

มัทธิว 28:18-20

18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว
19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลก เอเมน”

 


If you want to be baptized at church we would gladly help you. Please send your contact information (in Thai or English) to info@lifecenter.asia or by sms to 0840077748

หากคุณต้องการรับบัพติศมา เรายินดีที่จะช่วยคุณ กรุณาส่งข้อมูลติดต่อกลับ มายังอีเมลล์นี้  info@lifecenter.asia จะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ หรืออาจจะส่งข้อความทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0840077748


Baptism is an amazing way that Jesus taught us to express our belief and belonging to Him and His church. Maybe you want to make this declaration now or maybe you have a friend you want to explain the meaning of baptism to. Please read the following to get a better understanding of what the Bible teaches about baptism:

ในสองสามสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เราจะมีงานเลี้ยงบัพติศมา โอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสของคุณหรือเพื่อนของคุณที่จะได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่าบัพติศมา ข้อความข้างล่างนี้เป็นความหมายของบัพติศมาที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ เรามาอ่านเพื่อทำความเข้าใจกับความหมายของบัพติศมาได้จากข้อความนี้กัน

 

B A P T I S M ?

การบัพติศมา

Jesus was baptized. All his disciples in the Bible were baptized. Here we want to explain answer some questions around baptism. First, let’s look at a story from the book of Acts chapter 2. When we dive into this exciting passage of the Bible thousands of people have just heard the apostle Peter share the good message about Jesus. Let’s look at their reaction:

พระเยซูได้รับบัพติศมา และ สาวกทุกคนของพระเยซูก็ได้รับบัพติศมาเช่นเดียวกัน เรามาอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อแก้ข้อสงสัยที่เกี่ยวกับบัพติศมากันเถอะ ไปดูข้อพระคัมภีร์ในบทที่สองของพระธรรมกิจการของอัครทูต เมื่อเราได้อ่านข้อพระคัมภีร์อันน่าตื่นเต้นข้อนี้ คนนับพันคนได้ทราบว่าเปโตรได้แบ่งปันเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซู ดังนี้

37 When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, “Brothers, what shall we do?”

 

38 Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. 39 The promise is for you and your children and for all who are far off—for all whom the Lord our God will call.”

37 ผู้ได้ฟังได้รับความรอดและของประทานแห่งพระวิญญาณเมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลบปลาบใจ จึงกล่าวแก่เปโตรและอัครสาวกอื่นๆว่า “ท่านพี่น้องทั้งหลาย เราจะทำอย่างไรดี”
38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพราะว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์


Now you have heard, that God has done everything to prove his love for you and to save you from sin and eternal destruction. So what do you do with that? The story of our God romance is not just poetic, it is very practical. Jesus has done it all to save us. What is our response to that practical sacrificial love. Ephesians 2:8 Says “For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God” . What is our reaction to that gift? First we have faith. It is only faith that saves. But our faith leads us to ask the same question as they did.

ตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำทุกสิ่งเพื่อพิสูจน์ความรักของพระองค์เพื่อเรา และทรงช่วยเราจากบาปรวมทั้งจากความวิบัติที่ไม่สิ้นสุด เรื่องราวของพระเจ้าของเราไม่ใช่แค่บทกวี แต่เป็นความจริงทั้งสิ้น พระเยซูได้ทรงกระทำทั้งหมดเพื่อช่วยเรา และเราจะมีผลตอบแทนกับความรักที่แท้จริงและเสียสละรักนี้อย่างไร ในพระธรรม เอเฟซัส ข้อที่ 8 กล่าวว่า”ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” และเราจะมีการตอบแทนของประทานอันนี้อย่างไร ก่อนอื่นเราต้องมีความเชื่อ เพราะความเชื่อเท่านั้นที่จะช่วยเราให้รอดได้ แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อของเราก็ทำให้เราตั้งคำถามเดิมๆเหมือนที่เขาทั้งหลายถาม

 

The people that just had heard these great news in Acts 2 said:

What shall we do?  เราสมควรจะทำอย่างไร

The answer is simple… คำตอบมีอยู่ง่ายนิดเดียว

1.Repent. การกลับใจเสียใหม่
2.Be baptized. การได้รับบัพติศมา

This is all we need to do. Out of our FAITH and trust in God we REPENT and we are BAPTIZED.

Repentence is an inner change of our heart that affects our whole way of life, leaving our inobedience and pride to BELIEVE and TRUST God in everything.

Baptism is an outward physical confirmation and declaration of that faith.

และนี่คือทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องทำ หากเราปราศจากความเชื่อและการวางใจในพระเจ้าแล้ว เราก็สามารถกลับใจใหม่กับพระเจ้าและรับบัพติศมา

 

การกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราที่มีผลต่อวิถีการดำรงทั้งหมดของชีวิต ละเลิกการไม่เชื่อฟัง และ ความหยิ่งยโส เพื่อเข้ามาเชื่อและวางใจในทุกๆอย่างในพระเจ้า

 

บัพติศมาคือการยืนยันทางกายภาพข้างนอกและการประกาศของการมีความเชื่อและจะติดตามพระเยซู

 

How are we baptized? เรารับบัพติศมากันอย่างไร

The word BAPTISM used in the Bible comes from the Greek word: Baptizo

A word used of things totally covered or submerged by a liquid. The word is used referring to a pickled olive or vegetable. The word is also used for dying a cloth where the cloth is changed taking on the new color. As the greek word refers to submersion so baptism is a persons dipping completely under water. The Bible says that we are not just cleansed on the outside but also washed clean from our sin. We are baptized into Jesus. Just like when we color the silk yarn by dipping it into the color until it takes on the same character as that color so when we are baptized we are submerged into and become one with Jesus.

When we baptize people at LifeCenter Church we usually use a swimming pool. Two leaders assist the person who wants to be baptized into waist deep water. Then we pray for you and submerge your whole body for a second under the water. We baptize you to Christ in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Doing this in faith in Jesus means you are baptized! Our baptisms are a celebration of joy of what Jesus is doing in you life!

คำว่า “BAPTISM” (บัพติศมา) ที่ใช้ในพระคัมภีร์มาจากคำว่า “Baptizo” ในภาษากรีก

คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆมักจะมีความหมายที่ครอบคลุมสิ่งๆนั้น เหมือนสิ่งที่จมอยู่ใต้น้ำมักจะครอบคลุมด้วยของเหลว คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ ก็มักจะใช้เพื่อสื่อถึงความหมายในคำนั้นๆ และบางคำที่ใช้อาจจะใช้เพื่อสื่อความหมายไปยังอีกคำหนึ่ง คำว่าบัพติศมาในภาษากรีกอ้างถึงการจมน้ำ ดังนั้นการบัพติศมาคือการที่คนคนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำทั้งตัวเพื่อชำระตัว พระคัมภีร์กล่าวว่าการบัพติศมาไม่ใช่แค่การชำระล้างทางกายภาพเท่านั้น แต่เป็นการชำระล้างความบาปของเราที่เคยกระทำมาด้วย เรารับบัพติศมาเข้าสู่พระเยซูคริสต์ เหมือนกันกับการที่เราย้อมสีผ้าไหมโดยการจุ่มลงในสีจนกระทั่งผ้าไหมกลายเป็นสีเดียวกันทั้งผืน ฉะนั้นเวลาที่เรารับบัพติศมาก็เหมือนกับการที่เราชำระตัวเราในน้ำและกลายเป็นกายเดียวกันกับพระเยซูคริสต์

 

ในคริสตจักรแห่งชีวิตของเรา เวลาเรารับบัพติศมา เรามักจะรับในสระว่ายน้ำ และจะมีผู้ช่วยคนที่รับบัพติศมาสองคน จากนั้นเราก็มาร่วมกันอธิษฐานเผื่อผู้ที่จะรับบัพติศมา และจุ่มตัวของผู้รับลงในน้ำทั้งตัวสักหนึ่งวินาที และเราก็กล่าวถึงการรับบัพติศมาว่าเรารับบัพติศมาเข้าสู่พระเยซูคริสต์ ในนามพระบิดา พระบุตร และ ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรากระทำเช่นนี้ด้วยใจที่มีความเชื่อและศรัทธาในพระเยซู นั้นหมายถึง เราได้รับบัพติศมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว การบัพติศมาถือเป็นการฉลองแห่งความสุขที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำในชีวิตของเรา

 

What does it mean to be baptized? ความหมายของการรับบัพติศมา

Let’s look at some Bible verses that teaches us what baptism is:

Rom 6:1-14

1 What shall we say, then? Shall we go on sinning so that grace may increase? 2 By no means! We are those who have died to sin; how can we live in it any longer? 3 Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? 4  We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life.

 

5 For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. 6 For we know that our old self was crucified with him so that the body ruled by sin might be done away with,[a] that we should no longer be slaves to sin— 7 because anyone who has died has been set free from sin.

 

8 Now if we died with Christ, we believe that we will also live with him. 9 For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again; death no longer has mastery over him. 10 The death he died, he died to sin once for all; but the life he lives, he lives to God.

 

11 In the same way, count yourselves dead to sin but alive to God in Christ Jesus. 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. 13 Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life; and offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness. 14 For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace.


ไปดูกันในพระคัมภีร์ว่าสอนพระคัมภีร์สอนถึงการบัพติศมาอย่างไร

โรม 6:1-14

1 การตายฝ่ายความบาป แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ
2 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้
3 ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์
4 เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น
5 เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย
6 เราทั้งหลายรู้แล้วว่า มนุษย์เก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป เพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป
7 เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป
8 แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย
9 เราทั้งหลายรู้อยู่ว่า พระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่
10 ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้น พระองค์ได้ทรงตายต่อบาปหนเดียว แต่ซึ่งพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่นั้น พระองค์ทรงมีชีวิตเพื่อพระเจ้า
11 ทาสแห่งความชอบธรรมเหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่า ท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
12 เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น
13 อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า
14 เพราะว่าบาปจะมีอำนาจเหนือท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ

 


 

When we are baptized…

 • We are baptized into Jesus Christ (Rom 6:3)
 • We bury our old life (with sin, bad habits, demonic bondages, depression, old religion etc) and a resurrection to the new life with Jesus. (Rom 6:4)
 • We die from sin and are set free. (Rom 6:7)
 • We get a new identity. (Rom 6:11)
 • We offer our bodies to be used as God’s instruments of righteousness. (Rom 6:13)
 • We are not under judgement anymore but come under the grace of Jesus. (Rom6:14)

การรับบัพติศมา

 • เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ (โรม 6:3)
 • เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น
  (โรม 6:4)
 • ผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป (โรม 6:7)
 • ท่านทั้งหลายมีชีวิตใหม่ ท่านทั้งหลายจงถือว่า ท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 6:11)
 • จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า (โรม 6:13)
 • ท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ (โรม 6:14)

 

1 Pet 3:21 (The Message)

The waters of baptism do that for you, not by washing away dirt from your skin but by presenting you through Jesus’ resurrection before God with a clear conscience

 • We are presented to God with a clear conscience (1 Pet 3:21)
 • We follow Jesus example (Luk 3:21)

1 เปโตร 3:21

21 เช่นเดียวกัน บัดนี้พิธีบัพติศมาก็เป็นภาพที่รอดแก่เราทั้งหลาย (ไม่ใช่ด้วยชำระราคีแห่งเนื้อหนัง แต่โดยให้มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจำเพาะพระเจ้า) โดยซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย

 • We are presented to God with a clear conscience (1 Pet 3:21)
 • We follow Jesus example (Luk 3:21)

 

 • พวกเราเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้า โดยมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า  (1 เปโตร 3:21)
 • เราจะประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระเยซู (ลูกา 3:21)

 

Gal 3:26-28

26 So in Christ Jesus you are all children of God through faith, 27 for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. 28 There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.

 • We are clothed with Christ. (Gal 3:27)
 • We publicly identify ourself with God’s family. (Gal 3:26-28, 1 Cor 12:13)

 

กาลาเทีย 3:26-28

26 เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
27 เพราะเหตุว่า ทุกคนในพวกท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์
28 จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไทย จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์

 

 • We are clothed with Christ. (Gal 3:27)
 • We publicly identify ourself with God’s family. (Gal 3:26-28, 1 Cor 12:13)

 

 • เราทุกคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:27)
 • เราเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเยซุคริสต์  (กาลาเทีย 3:26-28) และ (1 โครินทร์ 12:13)

 

Who can be baptized? ใครสามารถรับบัพติศมาได้บ้าง

 • Everyone who believes! (Acts 2:38)

Mark 16:16

Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.

 • ผู้เชื่อทุกคนสามารถรับบัพติสมาได้ (กิจการ 2:38)

มาระโก 16:16

16 ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญา

If you want to repent and believe in Jesus Christ and confess Him as your Lord you can be baptized.

(ถ้าเราต้องการที่จะกลับใจใหม่ มาเชื่อในพระเยซูคริสต์และสารภาพบาปต่อพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา นั่นก็คือการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์) 

When can someone be baptized?  เรารับบัพติศมาได้เมื่อไร

 • When you believe you can be baptized. You don’t have to wait. In the Bible people that got saved in the middle of the night was baptized before morning. The apostle Paul is the example of the person that waited the longest. He waited 3 days…

เมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้ว เราสามารถรับบัพติศมาได้เลย เราไม่จำเป็นต้องรอนาน มีผู้เชื่อในพระคัมภีร์ที่รับพระเยซูเข้าในชีวิตของเขาในเวาลากลางคืน และเขาเหล่านั้นได้รับบัพติศมาก่อนรุ่งสาง ท่านเปาโลเป็นสาวกของพระเยซูคนที่รอการบัพติศเป็นเวลา 3 วัน นั่นเป็นการรอนานที่สุดในบรรดาวาวกทั้งหมด

 

Don’t hesitate: อย่ารอช้า

Let’s look at some examples from the first believers in the book of Acts

8:36,

As they traveled along the road, they came to some water and the eunuch said, “Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized?”

10:47-48,

Surely no one can stand in the way of their being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have.” 48 So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days

22:16,

And now what are you waiting for? Get up, be baptized and wash your sins away, calling on his name.

16:33

At that hour of the night the jailer took them and washed their wounds; then immediately he and all his household were baptized.


มาดูข้อพระคำจากพระธรรมกิจการของอัครทูต

กิจการ 8:36

36 ครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า “ดูเถิด มีน้ำ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา”

 

กิจการ 10:47-48

47 ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้”
48 เปโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเขาทั้งหลายได้ขอให้เปโตรยับยั้งอยู่กับเขาอีกสองสามวัน

 

กิจการ 22:16

16 เดี๋ยวนี้ท่านจะรอช้าอยู่ทำไม จงลุกขึ้นรับบัพติศมา ด้วยออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย’

 

กิจการ 16:33

33 ในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับสิลาสไปล้างแผลที่ถูกเฆี่ยน และในขณะนั้นนายคุกก็ได้รับบัพติศมาพร้อมทั้งครัวเรือนของเขา

Jesus has commanded his followers to baptize those who want to believe.

Matt 28:18-21

Then Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19 Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.”

พระเยซูได้บัญชาผู้ติดตามพระองค์ทุกคนให้บัพติศมาผู้ที่เชื่อพระองค์ทุกคน

มัทธิว 28:18-20

18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว
19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลก เอเมน”

 


If you want to be baptized at church we would gladly help you. Please send your contact information (in Thai or English) to info@lifecenter.asia or by sms to 0840077748

หากคุณต้องการรับบัพติศมา เรายินดีที่จะช่วยคุณ กรุณาส่งข้อมูลติดต่อกลับ มายังอีเมลล์นี้  info@lifecenter.asia จะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ หรืออาจจะส่งข้อความทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0840077748