Select Page

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม

การประชุมนมัสการใหญ่ฉลองเทศกาลคริสต์มาส สำหรับทุกช่วงอายุ

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม

10.30 . รอบนมัสการเช้าวันก่อนวันคริสต์มาส ที่คริสตจักรไลฟ์ บางนา (ประชุมร่วมกันที่เดียว)

มีคริสตจักรเด็ก

นำอาหารมาแบ่งปันกันในบรรยากาศคริสต์มาส

(ไม่มีรอบนมัสการที่สยาม)

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม

10.30 . รอบนมัสการเช้าวันก่อนปีใหม่!

การประชุมนมัสการที่เดียว คริสตจักรไลฟ์ บางนา

มีคริสตจักรเด็ก

Sunday December 17

10.30 am ONE BIG COMBINED CHRISTMAS SERVICE for all ages.

At the Grande Ball Room in Sheraton Grande Sukhumvit Hotel

Sunday December 24

10.30 am Christmas Eve Morning Service

One combined service in LifeChurch Bangna with LifeKids

Bring some food to share around the Christmas tables.

(No service in Siam)

Sunday December 31

10.30 am New Year’s Eve Morning Service

One combined service in LifeChurch Bangna with LifeKids

ต้อนรับเข้าสู่ปี 2024!

วันที่ 7 มกราคม

10.30 .ที่สยามและบางนา

กลับสู่รอบนมัสการเวลาคู่ขนานตามปรกติ

มีคริสตจักรเด็กทั้งสองสถานที่

Welcome 2024!

January 7

10.30 am Siam and Bangna

Our parallel services starts again.

LifeKids at both locations.