Select Page

Academy

Training and empowering Christian leaders to plant healthy churches, reaching the unreached with the power and love of God.

เปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำของคริสเตียนเพื่อสร้างคริสตจักรที่เติบโตอย่างแข็งแรง และการเข้าถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้รู้จักพระเจ้าด้วยพลังและความรักของพระองค์

_____________________________________________________

To change the world we first have to let The Word change us.

Do you know that God wants to do something significant on this earth through you? I surely believe so.

Still there are millions of souls who have never had the chance to hear about salvation and Jesus. And Jesus calls us to go. This mission field is right here, at our doorstep in Bangkok. I believe it is time for revival.

When God does something new it is always by the power of His Word and His Spirit. We want to welcome you to invest in a semester at the Biblical Life and Leadership Academy, where you will get instructed in the Spirit and the Word by world-class teachers.

At the Biblical Life & Leadership Academy we want to equip you to better know God and his word as well as make you ready to seek and to save the lost and to bring God’s healing power to a hurting world.

/Daniel Brolin,
Pastor and Founder of Life Church Bangkok and the Biblical Life And Leadership Academy

ในการจะเปลี่ยนแปลงโลกได้นั้น เราจะต้องเริ่มให้พระคำเปลี่ยนแปลงเราก่อน

คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าต้องการทำบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญบนโลกนี้ผ่านทางตัวคุณ? แน่นอน, ผมเชื่อเช่นนั้น
แต่ยังมีดวงวิญญาณอีกเป็นล้านดวงที่ไม่มีโอกาสได้ยินเกี่ยวกับความรอดและพระเยซูคริสต์ และพระเยซูเรียกให้เราไป และทุ่งข้าวนั้นก็อยู่ที่นี่, ตรงประตูในกรุงเทพฯนี้ ผมเชื่อว่านี่เป็นเวลาของการฟื้นฟู
เวลาพระเจ้าทำสิ่งใหม่ สิ่งนั้นจะทำโดยฤทธิ์เดชของถ้อยคำและพระวิญญานของพระองค์ เราอยากจะเชิญชวนคุณในการอุทิศเวลาให้กับการเรียนที่ “โรงเรียนพระคัมภีร์ชีวิตและผู้นำ” (Biblical Life and Leadership Academy) ที่ที่เราจะได้เรียนรู้โดยพระวิญญานและอาจารย์สอนระดับโลก

ที่โรงเรียนสอนพระคัมภีร์นี้ เราต้องการจะสร้างคุณให้รู้จักพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์มากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมตัวคุณให้พร้อมในการหาและช่วยผู้หลงหายให้รอด ทั้งนำการเยียวยารักษาของพระเจ้าไปสู่โลกที่เจ็บปวด

ดาเนียล โบรลิน
ศิษยภิบาลและผู้ก่อตั้งคริสตจักรไลฟ์เชิร์ชกรุงเทพฯ และโรงเรียนพระคัมภีร์ Biblical Life and Leadership Academy

_____________________________________________________

When: 20 September 2015 to 10 April 2016

เมื่อไหร่ : วันที่ 20 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2559

 

Where: In our new venue @ Bangna-Trad Soi 17, Bangkok

สถานที่ : สถานนมัสการแห่งใหม่ บางนา-ตราด ซอย 17

 

What: Training and empowering Christian leaders to plant healthy churches, reaching the unreached with the power and love of God. Raising workers for the harvest that are:

– Passionate for Jesus and his church

– Examples in life that others can follow

– Sound in doctrine and able to study, understand  & apply Scripture

– Qualified to teach and train others

– Ready to be part of a church planting team

สิ่งที่เราทำ : ฝึกฝนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำคริสเตียนเพื่อสร้างคริสตจักรที่เติบโตอย่างแข็งแรง การเข้าถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้รู้จักพระเจ้าด้วยพลังและความรักของพระองค์ การระดมคนงานสำหรับการเก็บเกี่ยวที่มีความร้อนรนสำหรับพระเยซูและคริสตจักรของพระองค์

– ความกระตือรือร้นต่อพระเยซูและคริสตจักรของพระองค์

– การเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตที่ผู้อื่นสามารถปฏิบัติตามได้

– มีหลักธรรมที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ เข้าใจ และปฏิบัติตามได้จริง

– มีคุณสมบัติที่สามารถส่งต่อการสอนและการฝึกฝนให้กับผู้อื่นได้

– และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคริสตจักร

_____________________________________________________

Curriculum

Bible

Students will be given an overview of the books of the Bible, introductions to the Old and New Testaments as well as teaching on the inspiration and authority of the Bible, salvation and righteousness in Christ and the character of God. Introduction to and training in how to effectively study the Bible and apply its teaching to one’s own life will form a major part of the study program.

Life

During the course of study students will be equipped for a supernatural life as followers of Christ and filled with the Holy Spirit and power, enabling them to serve in the church and reach out to the lost with the love of God. Topics will include the authority of the believer, gifts and fruits of the Spirit, prayer and fasting, praise and worship. Teaching that will build character and integrity and give students a better understanding of themselves and who they are in Christ.

Leadership

In this section the focus will be on leadership training, preparing the student to take responsibility in the church and to be part of a church planting team. It will cover topics like the ministry gifts, evangelism and missions, teambuilding and counselling. The student will be introduced to various types of churches with different styles, cultures and leadership models, be given an overview of the broader church family and taught how to plant and grow healthy churches, training new leaders and be good stewards of resources.

Practical training

During the Bible school year, students will be given practical training through team trips to Siam Reap and other locations; through praying with and for each other, for Bangkok, Thailand and the nations; through opportunities to share their testimonies, preach and minister in the gifts of the Holy Spirit, as well as through serving each other, the church and the local community in practical ways.

 

หลักสูตร

พระคัมภีร์

นักศึกษาที่จบหลักสูตรพระคัมภีร์จะได้เรียนรู้ภาพรวมตามพระคัมภีร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่พระคัมภีร์ทั้งเก่าและใหม่ ไปจนถึงการสอนที่ได้รับการดลใจและสิทธิอำนาจจากพระคัมภีร์ ความรอด ความชอบธรรมในแบบพระคริสต์และพระลักษณะของพระเจ้า การแนะนำแนวทางและการฝึกฝนถึงวิธีการเรียนจากพระคัมภีร์อย่างเกิดผล โดยการนำหลักคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นั้น ถือเป็นหลักสำคัญของการเรียนหลักสูตรนี้

ชีวิต

ระหว่างเรียน นักศึกษาจะได้รับการเตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับชีวิตที่เหนือธรรมชาติในฐานะผู้ติดตามพระเยซู ที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชอำนาจ พร้อมที่จะรับใช้ในคริสตจักรและออกไปตามหาผู้ที่หลงหายด้วยความรักของพระเจ้า หัวข้อต่างๆในการสอนจะประกอบไปด้วยสิทธิอำนาจของผู้เชื่อ ของประทานและการเกิดผลโดยพระวิญญาณ การอธิฐาน การอดอาหาร การสรรเสริญและนมัสการ ไปด้วยกันกับการสร้างบุคลิกและลักษณะชีวิตที่จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตัวเองว่าเขาเป็นใครในพระคริสต์

ความเป็นผู้นำ

การสร้างผู้นำของหลักสูตรนี้ เน้นในเรื่องของการฝึกฝนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ การเตรียมพร้อมให้มีความรับผิดชอบในคริสตจักรและเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการตั้งคริสตจักรให้แข็งแกร่ง หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงของประทานในการรับใช้ การประกาศและการทำพันธกิจ การสร้างทีมและการให้คำปรึษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้คริสตจักรต่างๆที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรมและแบบอย่างของผู้นำ นักศึกษาจะได้เห็นภาพรวมของครอบครัวคริสตจักรในมุมที่กว้างขึ้นและเรียนถึงวิธีการปลูกและการเติบโตของคริสตจักรที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงฝึกฝนผู้นำใหม่ๆ และเป็นผู้อารักขาทรัพยากรที่ดีของพระเจ้า

ภาคปฏิบัติ

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติในระหว่างปีการศึกษา นักศึกษาต้องเดินทางไปฝึกฝนภาคปฏิบัติผ่านทางมิชชั่นทริปในสถานที่ต่างๆ โดยการอธิฐานซึ่งกันและกันและอธิษฐานเผื่อผู้อื่น อธิฐานเผื่อกรุงเทพมหานคร อธิฐานเผื่อประเทศไทย และอธิฐานเผื่อประชาชาติต่างๆ ทั้งได้มีโอกาสเป็นพยาน เทศนาสั่งสอน และการทำพันธกิจต่างๆผ่านของประทานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ รวมไปถึงการรับใช้ซึ่งกันและกัน รับใช้คริสตจักรทั่วไปและกับชุมชน

_____________________________________________________

Student fee

The student fee is THB 12 000,-. Expenses for team trips, local transportation, food and accommodation are not included.

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน 12,000 บาท  โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับมิชชั่นทริป การเดินทาง อาหารและที่พัก

 

Stay posted

Please let us know if you are interested and would like to be kept updated with the latest news from the academy by sending an e-mail to academy@lifechurch.asia. Follow us on at facebook.com/BiblicalLifeAndLeadershipAcademy.

ติดต่อ

หากคุณมีความสนใจและต้องการได้รับข่าวสารเพิ่มเติมจากทางโรงเรียน  โปรดส่งอีเมลล์มาที่ academy@lifechurch.asia หรือ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ค BiblicalLifeAndLeadershipAcademy

_____________________________________________________